Juridisch

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Ogenwijdopen.nl danwel Nano Mineralen sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de beschikbaarheid van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

ogenwijdopen.nl oftwel Nano Mineralen is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Nano Mineralen is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. Nano Mineralen distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

 

Privacybeleid – ogenwijdopen.nl

Deze website is gecreëerd in opdracht van:
Terah Afke Beek, en wordt gesponsord door Stichting XcodeX handelend onder de naam: Nano Mineralen.

Artikel 1. Definities

1.1 In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. Nano Mineralen : de gebruiker van deze privacy statement, en door PJZ | Solutions gemaakt in opdracht van Stichting XcodeX: Nano Mineralen gevestigd aan de Julianaweg 17, 2042NZ te Zandvoort, Stichting XcodeX ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63731088;
 2. bezoeker: de bezoeker van de website;
 3. website: de website www.ogenwijdopen.nl, waarvan Stichting XcodeX de domeinhouder is.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1 Voor Nano Mineralen is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de bezoekers van groot belang ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Nano Mineralen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Nano Mineralen Julianaweg 17 2042NZ Zandvoort

2.3 Nano Mineralen doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is verklaard

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Nano Mineralen verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de bezoeker: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

3.2 De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. om de bezoeker nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 2. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
 3. het verbeteren van de dienstverlening van de website ogenwijdopen.nl en/of Nano Mineralen;
 4. om contact met de bezoeker op te kunnen nemen.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1 De persoonsgegevens van de bezoeker worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de bezoeker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Nano Mineralen bij het indienen van een nieuwsbriefaanvraag via de website kan de bezoeker zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van ogenwijdopen.nl oftewel Nano Mineralen.

4.2 De bezoeker kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5

4.3 Nano Mineralen zal de bezoeker niet via de e-mail voor direct voor marketingdoeleinden benaderen indien de bezoeker daarvoor geen toestemming heeft gegeven

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1 De bezoeker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens

5.2 Verzet kan door de bezoeker kan op de volgende wijzen worden aangetekend:

 1. elektronisch naar het e-mailadres: info@ogenwijdopen.nl

5.3 Indien de bezoeker verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1 Nano Mineralen danwel ogenwijdopen.nl zal de persoonsgegevens van de bezoeker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2 Het is Nano Mineralen toegestaan de persoonsgegevens van de bezoeker aan een derde te verstrekken:

 1. indien de bezoeker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Nano Mineralen
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website

6.3 Door Nano Mineralen ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de bezoeker door onbevoegden te voorkomen, heeft Nano Mineralen verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Nano Mineralen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent Nano Mineralen aan de bezoeker toegang tot alle informatie die Nano Mineralen van hem bijhoudt. Verder biedt Nano Mineralen de bezoeker de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Nano Mineralen van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de bezoeker, kan de bezoeker contact opnemen met Nano Mineralen via het e-mailadres info@ogenwijdopen.nl.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Nano Mineralen niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Nano Mineralen opnemen door een email te sturen naar info@ogenwijdopen.nl.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Nano Mineralen behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Nano Mineralen raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 12. Cookies

12.1 Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

12.2 Nano Mineralen maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van de volgende cookies: Google Analytics, Facebook, Google Adwords Remarketing en Google Adwords conversie

12. 3 De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker niet van alle onderdelen van de website gebruik kan maken.

12.4 Nano Mineralen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoeker (met inbegrip van het IP-adres van de computer van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de computer van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/.

12.5 Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Nano Mineralen cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website, de levering van de online diensten of voor analyse

12.6 Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) en (“delen”) op Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en andere socialmedia platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Nano Mineralen heeft daar geen invloed op. De bezoeker dient de privacyverklaring van

Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) raadt te plegen om te lezen wat zij met (persoons)gegevens van de bezoeker doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/policies.